Akty prawne dotyczące bałtyckich fok

Prawo międzynarodowe

1. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt i ich siedlisk  (zwana Konwencją Bońską) - kliknij

2. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (zwana Konwencją Berneńską) - kliknij

3. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (zwana Konwencją Helsińską) - kliknij

  • Zalecenia Komisji Helsińskiej (HELCOM) 27-28/2 - Ochrona fok na obszarze Morza Bałtyckiego - kliknij

Prawo unijne

1. Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektywą Siedliskową) - kliknij

2. Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok - kliknij

Prawo krajowe

1. Ustawa o ochronie przyrody - kliknij

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt - kliknij


 <<< Fokarium - strona główna